X
تبلیغات
رایتل
کافی نت - اطلاعیه های استخدام - سایت - دانلود آهنگ
چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1389
استخدام پیمانی در دانشگاه حضرت معصومه (س)

دانشگاه حضرت معصومه (س) قم تعداد 5 نفر را به صورت پیمانی استخدام می‌نماید.
به گزارش خبرنگار بازارکار، این دانشگاه جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، تعدادی را از طریق برگزاری امتحان عمومی و مصاحبه تخصصی، گزینش و برای خدمت در شهر قم جذب می‌نماید.
بر این اساس از دارندگان دانشنامه لیسانس در رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی کشاورزی، علوم تغذیه،‌ حسابداری،‌ مدیریت بازرگانی و علوم تربیتی دعوت به همکاری می‌شود.
حداکثر سن برای جذب افراد، 30 سال اعلام شده است.
حداکثر تا اول اردیبهشت نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

۱- کارشناسی سخت افزار کامپپوتر  ۱نفر مرد یا زن (با گرایش نرم افزار یا سخت افزار)  

۲- کارشناسی صنایع ۱ نفر مرد (رشته مهندسی صنایع - کشاورزی )  

۳- کارشناسی مواد خوردنی اشامیدنی بهداشتی ارایشی - ۱ نفر مرد (رشته علوم تغذیه - کشاورزی ) 

۴- حسابداری  - ۱ نفر زن یا مرد (رشته حسابداری یا مدیریت بازرگانی ) 

۵- کارشناسی امور دانشجویان - ۱ نفر زن  (رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی ) 

  

حداقل سن ٢٠ سال و حداکثر ٣٠ سال تمام تا تاریخ انتشار آگھی

تبصره

شد

: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیهھای معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن مقرر اضافه خواھد:

١٣٦٧

داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبھه و ھمچنین مدت زمان بستری شدن ویا

استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب دراثر مجروحیت در جبھه ھای نبرد حق علیه باطل

) بطور /٥/ ١٣٥٩ لغایت ٢٩ /٦/ الف) داوطلبانی که در جبھه ھای نبرد حق علیه باطل( از تاریخ ٣١.

ب

باشند شامل ھمسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواھر ، برادر تا میزان ٥ سال

ج

د

) افراد خانواده معظم شھداء ، آزادگان، مفقودین و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی) مدت خدمت نظام وظیفه عمومی) آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می باشند

 

مدارک مورد نیاز

:

-

تکمیل برگ درخواست شغل(با دقت و خوانا تکمیل شود)

تصویر آخرین مدرک تحصیلی

-

تصویر تمام صفحات شناسنامه

-

تصویر پشت و روی کارت ملی

-

موقت تحصیلی و کفالت پذیرفته نخواھد شد

تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ( ویژه برادران ) (معافیت. )

٣ جدید ، تمام رخ،زمینه سفید، پشت نویسی شده

درخواست شغل الصاق شود

(یک قطعه عکس روی پرینت برگ × - دو قطعه عکس ۴)

-

جمھوری اسلامی ایران

استخدام

رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ٣٢۶٠٠ ﷼ به حساب جاری شماره( ٩٨٠ ) خزانه نزد بانک مرکزی(قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی ) بعنوان حق ثبت نام داوطلبان(ایثارگران از ۵٠ درصد مبلغ مذکور و فرزندان شاھد از پرداخت ھزینه ثبت نام معاف میباشند.)

-

مدارک دال بر ایثارگری ومعلولین عادی از مراجع ذیربط

-

 

 

نحوه ارسال مدارک و مھلت ثبت نام

:

١٣٨٩ مدارک لازم را

١٩٣٩۵ ارسال

/٢/ متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چھار شنبه مورخ ١- قرار داده و با پست پیشتاز به آدرس تھران صندوق پستی شماره: ۴٧٩۶ A در پاکت 4

نمایند

.(قید رشته شغلی روی پاکت پستی الزامی است)

تبصره

دیگر ارسال گردیده ترتیب اثر داده نخواھد شد

نخواھد شد

: به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از پایان مھلت ثبت نام به پست تحویل شده و یا از ھر طریق.وجوه پرداختی و مدارک ارسالی به ھیچ وجه مسترد. ملاک تاریخ تحویل مدارک، تاریخ مندرج در پاکت پستی (رسید پستی) می باشد

ھ

) تاریخ برگزاری آزمون و نحوه توزیع کارت :

داوطلبان جھت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیھای عمومی در ساعات اداری روزھای یکشنبه

١٣٨٩

شھید خداکرم

اموراداری کارت خود را دریافت نمایند

است

(یک ھفته قبل از برگزاری آزمون ) به مراجعه به آدرس :قم بلوار /٣/ ١٣٨٩ و ١٧ /٣/ و دوشنبه مورخ ١٦- روبروی حوزه نظام وظیفه-کوچه شماره ٤- دانشگاه حضرت معصومه(س)- مدیریت.به ھمراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون در روز آزمون الزامی. در صورت عدم ارائه کارت مزبور در روز آزمون از ورود داوطلب ممانعت به عمل خواھد آمد.

زمان ومحل برگزای آزمون درھنگام توزیع کارت ،به اطلاع داوطلبان خواھد رسید

.

و

) موادآزمون :

آزمون توانمندیھای عمومی شامل

اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی،ریاضی وآمار مقدماتی، فن آوری اطلاعات می باشد

-

مواد آزمون توزیع می شود

-

اعلام خواھد شد

 

برای دریافت فرم ثبت نام کلیک کنید

: زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی عمومی ، معارف اسلامی ،.اقلیت ھای مذھبی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر.زمان و محل مصاحبه تخصصی پس از استخراج نتیجه امتحان عمومی در سایت اینترنتی دانشگاه
مدارک دال بر بومی بودن 
//tabligh vpn j**